Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego


raport o stanie dostępności podmiotu publicznego wersja pdf

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

 Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 9 w Kętach

 

 

Numer identyfikacyjny REGON

 07100726000000

 

 

Stan w dniu 01.01.2021 r.

 Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

 

 

Dane kontaktowe

 E-mail sekretariatu podmiotu

 spwp9@edukcja.kety.pl

 E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

 spwp9@edukacja.kety.pl

 Telefon kontaktowy

 338453028

 

 

Data

 2021-03-03

Miejscowość

Kęty

Lokalizacja siedziby podmiotu

 Województwo

 WOJ. MAŁOPOLSKIE

 Powiat

Powiat oświęcimski

 Gmina

 Kęty (miasto)

 

 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

 

 

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

 

 

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

 1.Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[X]NIE

 

 

2.Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[X]NIE

 

3.Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

 [X]NIE

 

4.Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[X]TAK

 

5.Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[X]NIE

  

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 

Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 

Liczba stron:2
Liczba aplikacji:0

 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 

 

ID a11y-url

ID a11y-status

ID a11y-data-sporzadzenie

 https://bip.malopolska.pl/spwpn9wketach

 [ X ] Częściowo zgodna

 2020-09-23

 ID a11y-url

 ID a11y-status

 ID a11y-data-sporzadzenie

 https://spwp9.edukacja.kety.pl/

 [ X ] Częściowo zgodna

 2020-09-29

 

2.Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

 Liczba stron:
0
Liczba aplikacji:
0

 

 Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

 

 Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

 

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

1.Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny  [X]TAK

 b. Kontakt korespondencyjny  [X]TAK

 c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [X]NIE

 d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [X]NIE

 e. Przesyłanie faksów [X]NIE

 f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [X]NIE

 g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [X]NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [X]NIE

Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[X]NIE

 

 Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 2

 

Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [X]NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [X]NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [X]NIE

 

Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? [X]NIE

 

 

 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 

 

Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[X]NIE

 

Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[X]NIE

 

 

Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

 [X]NIE

 

 

Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[X]NIE