Regulamin korzystania z karty


REGULAMIN REGULAMIN korzystania z karty magnetycznej do wejścia i wyjścia z Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach

§ 1

Przedszkole, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz do ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza karty magnetyczne uprawniające do wejścia i wyjścia z  budynku przy ul. Żwirki i Wigury 33


§ 2

Przedszkole wypożycza nieodpłatnie Użytkownikowi maksymalnie dwie karty służące do rejestracji jednego dziecka w systemie. Oprócz kart, o których mowa w ust. 1 istnieje możliwość nabycia kart/y dodatkowych.         Koszt nabycia karty dodatkowej wynosi 10,00 zł.Karta/y, o których mowa w ust. 1 i 2 przypisywane są do konkretnego dziecka.


§ 3

Karta/y, o których mowa w §2 ust. 1, pozostaje/ją własnością Przedszkola i Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu Kart/y w przypadku zaprzestania korzystania z usług Przedszkola.

§ 4

W przypadku zagubienia bądź zniszczenia kart/y Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Użytkownikowi wydawana jest na jego wniosek nowa karta.Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zagubienie karty w wysokości 10,00 zł. 


§ 5

Na terenie placówki znajduje się czytnik kart, do którego Użytkownik jest zobowiązany zbliżyć kartę w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola oraz jego odbioru z przedszkola, co jest niezbędne przy rozliczeniu opłaty z tytułu świadczeń realizowanych przez Przedszkole.Pojawienie się jednorazowego sygnału dźwiękowego oznacza, że Użytkownik dokonał zbliżenia karty w prawidłowy sposób. Jeżeli Użytkownik nie ma przy sobie karty, to powinien fakt ten zgłosić Dyrektorowi Przedszkola lub osobie przez niego upoważnionej w celu potwierdzenia godziny przyprowadzenia lub odbioru dziecka oraz identyfikacji tożsamości dziecka i osoby odbierającej. W przypadku niezarejestrowania w sposób określony w ust. 1 lub ust. 3 faktu przyprowadzenia bądź odebrania dziecka z przedszkola z winy Użytkownika, naliczana jest opłata za pobyt dziecka do wysokości 5 zł za każdy dzień, jeżeli ustalenie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nie będzie możliwe w inny sposób.


  § 6

Zakazuje się udostępniania kart/y osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenie tego zakazu.

§ 7

Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, naliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, a także kontroli dostępu osób odbierających dzieci. 

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. 

§ 9

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez jego ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki, każdorazowo ze skutkiem na dzień 1-go dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Kęty, dnia ……………………………….
………………………………………..(imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna
……………………………………………………….(adres rodzica prawnego opiekuna)

 

POTWIERDZENIE


Potwierdzam odbiór karty magnetycznej do wejścia i wyjścia z samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach o numerach:
…………………………………………..
………………………………………….
w/w karty przypisane są do dziecka: ……………………………………………………….                                                                      (imię i nazwisko dziecka)

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania z karty magnetycznej do wejścia i wyjścia z Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego                    nr 9 w Kętach (zarządzenie dyrektora SPWP nr 9 w Kętach nr 4/2013 z dnia 28.08.2013r.) a nadto oświadczam, że znany jest mi tryb zmiany tego regulaminu.

 

 

…………………………………………………(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna